W dniu 17.11.2021 r. w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ze strony WIOŚ w Bydgoszczy udział wzięli: Pan Zdzisław Krajewski – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Pani Małgorzata Kwaśniewska – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pani Małgorzata Witkowska – Naczelnik Wydziału Inspekcji; natomiast PG Wody Polskie reprezentowali: Pan Grzegorz Smytry – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Pani Anita Hermit – Zastępca Dyrektora RZGW w Bydgoszczy ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym, Pan Andrzej Winiarski – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pan Bogumił Nowak – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Pan Mateusz Cybulski – Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Spotkanie miało charakter roboczy, jego celem było wypracowanie założeń współpracy obu instytucji. W szczególności omówiono zasady podejmowanych interwencji oraz realizowania działań kontrolnych.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, PGW Wody Polskie wykonują kontrole gospodarowania  wodami w zakresie:

 • korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych,
 • przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy,
 • przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach zintegrowanych,
 • wykonywania urządzeń wodnych,
 • utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych,
 • przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń,
 • przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych,
 • przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych,
 • ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach,
 • wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie,
 • usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki wodnej,

natomiast kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczą pobranych wód oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami w zakresie:

 • przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy,
 • przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach zintegrowanych,

oraz stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w zakresie

 • przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń.

Zacieśnienie wzajemnej współpracy oraz określenie modelu wymiany informacji pomoże efektywniej chronić środowisko wodne przed niekorzystnymi zjawiskami, zmianami i przekształceniami.