W dniu 30.01.2023 r. wpłynęło do tut. Inspektoratu zgłoszenie dotyczące nielegalnego składowania odpadów na polu w m. Ludwiniec, gm. Pakość.

Inspektorzy WIOŚ przy udziale Policji przeprowadzili oględziny na wskazanym w zgłoszeniu terenie. Czynności prowadzone były w trybie art. 10B ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.).

Ustalono, że na przedmiotowej działce składowane są nawozy naturalne oraz polepszacz gleby. Stwierdzono, że nie zostały zachowane warunki magazynowania ww. substancji.

Dalsze czynności w sprawie są w toku.