Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, iż w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), która w art. 46 pkt 20 uchyliła art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). Powyższe regulacje prawne stanowiły, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

  1. bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:
  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiązała ujemne skutki dla strony,
  1. bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych w tym sądowoadministracyjnych i postępowaniach administracyjnych

nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W myśl art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy, o których stanowił art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg bądź biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Natomiast stosownie do art. 68 ust. 6 i 7 powołanej powyżej ustawy, terminy w postępowaniach, o których stanowi art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął bądź uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg bądź biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.