W ramach wspólnych działań z Policją i Strażą Graniczną, w dniu 14.10.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku, przeprowadzili oględziny działki w związku z podejrzeniem prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów.  W ramach oględzin dokonano oceny zgromadzonych na działce części samochodowych i pojazdów. Stwierdzono zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia tj. czyn zagrożony karą od 1 tys. do 1 mln. zł. Ponadto stwierdzono obrót częściami samochodowymi, których ponowne wykorzystanie jest zakazane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 28 września 2005 r., w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Czynności kontrolne na tym terenie będą kontynuowane.