W związku z interwencją dotyczącą zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno, o której informowaliśmy w dniu 05.01.2023 r., w ramach czynności kontrolnych w dniu 13.01.2023 r. wykorzystano zadymiarkę kanałową na terenie dwóch zakładów zlokalizowanych w okolicy. Zadymiarka kanałowa jest urządzeniem do wykrywania wadliwych bądź nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych, sprawdzania szczelności rurociągów, kanalizacji, zbiorników itp.  Dzięki zadymieniu ustalono kierunek przebiegu kanalizacji deszczowej i miejsca potencjalnego przedostawania się zanieczyszczeń. Po uzyskaniu wyników analiz laboratoryjnych wody i ścieków, które zostały pobrane bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia, podejmowane będą dalsze działania w sprawie.