Inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku zakończyli czynności kontrolne na działce w Złotopolu, powiat lipnowski, gdzie w listopadzie ubiegłego roku stwierdzono magazynowanie bardzo dużych ilości odpadów komunalnych. W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, wobec przedsiębiorcy wszczęto cztery postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, w tym za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z przepisami czyn ten jest zagrożony karą w wysokości do 1 mln złotych.
Podczas oględzin wykorzystano dron, który umożliwił pełne zobrazowanie skali nielegalnego procederu. O potencjalnym zagrożeniu pożarowym poinformowano straż pożarną, która na podstawie swojej kontroli stwierdziła, iż na terenie brak jest wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych.
W trakcie kontroli pobrano próby gleby do badań laboratoryjnych, które wykazały przekroczenie zawartości węglowodorów ropopochodnych, w związku z czym poinformowano Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy o możliwości wystąpienia szkody w środowisku.
Ponadto, skierowano wystąpienie do wójta gminy o podjęcie działań zmierzających do usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów oraz zawiadomiono Prokuraturę Okręgową we Włocławku o możliwości popełnienia przestępstwa.