Spółka eksploatująca rurociąg poinformowała o zakończeniu działań zapobiegawczych szkodzie w środowisku w m. Łania, gmina Chodecz, gdzie w dniu 11.10.2022 r. doszło do rozszczelnienia rurociągu tłoczącego ropę naftową. Działania zapobiegawcze polegały w pierwszej kolejności na zatrzymaniu wycieku, wymianie uszkodzonego odcinka rurociągu i odpompowaniu ropy naftowej z rozlewiska. W kolejnych etapach usuwano zanieczyszczony grunt i biomasę roślinną. Z uwagi na podmokły charakter terenu niezbędne było również usunięcie ropy naftowej z zastoisk wodnych.

Łączna powierzchnia terenu objęta działaniami zapobiegawczymi przekroczyła 4 ha. W ramach tych działań:

– odpompowano 1000 m3 ropy z rozlewiska,

– zebrano 97,42 Mg ropy naftowej z powierzchni lustra wody zastoisk wodnych,

– zebrano i przekazano do unieszkodliwienia 806,74 Mg zanieczyszczonej biomasy roślinnej,

– wybrano i przekazano do unieszkodliwienia 15 194,02 Mg zanieczyszczonego gruntu.

Spółka przedstawiła wyniki analiz laboratoryjnych próbek gruntu i wody, z których wynika że na obszarze objętym awarią nie stwierdza się przekroczeń wartości dopuszczalnych w  glebie i w wodzie w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Oględziny na przedmiotowym terenie inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili w dniu 21.03.2023 r., w kolejnych dniach planowane jest również pobieranie prób gleby do badań laboratoryjnych celem potwierdzenia, iż skutki awarii zostały usunięte. Wskazać należy, iż dopuszczalna zawartość węglowodorów ropopochodnych w glebie jest wyższa niż w  wodzie, z tego względu istnieje możliwość wymywania substancji ropopochodnych z gleby i tworzenie się filmu zanieczyszczeń na powierzchni wody. W związku z tym, w najbliższych miesiącach, Delegatura WIOŚ we Włocławku będzie prowadzić bieżący nadzór nad tym terenem.