W dniu 08.06.2021 r. w trakcie kontroli transportu odpadów stwierdzono, że jest on realizowany z naruszeniem zasad wynikających z przepisów prawa, obowiązujących w tym zakresie.

Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy stwierdzili niezgodność informacji zawartych w dokumentacji, ze stanem rzeczywistym. Z uwagi na powyższe pojazd, którym przewożone były odpady, został skierowany na wyznaczony parking. Dalsze postepowanie wyjaśniające jest w toku.