W ramach realizacji  zapisów porozumienia zawartego w dniu 14.12.2022 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w dniu 12 maja 2023 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  spotkał się z  dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.
W trakcie spotkania omówione zostały zasady dalszego współdziałania obu organów oraz  ich dotychczasowe doświadczenia, wynikające z zakresu zrealizowanych spraw i postępowań.
Należy podkreślić, że współpraca, obejmująca również wymianę informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, ma duże znaczenie dla zapobiegania degradacji środowiska, do którego dochodzi  na przykład w wyniku nielegalnego  postępowania z odpadami.  m. in.  ich deponowaniu w wyrobiskach.