WIOŚ w Bydgoszczy przedstawia ustalenia dotyczące skutków awarii na oczyszczalni w Tucholi, o której informowaliśmy w dniu 25.04.2023 r.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Awaria na oczyszczalni w Tucholi (wios.bydgoszcz.pl)

Na oczyszczalni nadal trwają prace nad przywróceniem pełnej sprawności procesu technologicznego oczyszczalnia ścieków. Nadzór WIOŚ w Bydgoszczy nad ww. pracami jest realizowany w toku kontroli interwencyjnej, rozpoczętej w dniu 25.04.2023 r.

Zakończyły się badania próbek wód powierzchniowych pobranych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Bydgoszczy w dniach 25 kwietnia i 2 maja br. na trzech stanowiskach:

  • pkt 1 – ujście rzeki Kicz do rzeki Brdy,
  • pkt 2 – rzeka Brda w m. Świt,
  • pkt 3 – rzeka Brda w m. Piła Młyn

w związku z odprowadzaniem do środowiska nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Tucholi.

W próbkach wody pobranych na ujściu do Brdy rzeki Kicz (będącej odbiornikiem ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Tuchola) odnotowano znacząco wyższe stężenia zanieczyszczeń, niż w próbkach z pozostałych stanowisk.

Wykonana analiza mikroskopowa wykazała we wszystkich badanych próbkach wody obecność zawiesiny organicznej, zawierającej świeże kłaczki osadu czynnego. Mikrofauna była liczna, charakterystyczna dla błony biologicznej i osadu czynnego pochodzącego z oczyszczalni ścieków.

Wyniki badań zestawiono w poniższej tabeli:

pH Temperatura Przewodność elektryczna Tlen rozpuszczony BZT5 ChZT-Cr Azot Kjeldahla Azot azotynowy Azot amonowy Azot ogólny Azot azotanowy Fosfor ogólny
st. C [µS/cm] [mg/l]
25.04. ujście rzeki Kicz

do rzeki Brdy

pkt 1 7,8 13 706 5,9 24 74 12 0,047 9,2 12,4 0,41 1,36
rzeka Brda

w miejscowości Świt

pkt 2 8,2 12,1 304 10,4 3,0 <30 0,71 0,008 0,22 0,90 0,18 0,096
rzeka Brda

w miejscowości Piła Młyn

pkt 3 8,2 12,2 303 10,5 2,6 <30 0,50 0,007 0,04 0,68 0,17 0,11
02.05. ujście rzeki Kicz

do rzeki Brdy

pkt 1 7,6 11,5 765 3,8 27 93 15 0,038 13 15 0,12 2,02
rzeka Brda

w miejscowości  Świt

pkt 2 8,1 11,1 307 9,8 1,4 <30 0,62 0,006 0,22 0,77 0,14 0,096
rzeka Brda

w miejscowości Piła Młyn

pkt 3 8,1 11,1 309 9,9 1,8 <30 0,68 0,008 0,19 0,83 0,14 0,11