a a a

Uwaga na oszustwa w gospodarowaniu odpadami !!!

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska coraz częściej spotykają się z problemem szarej strefy, szczególnie w zakresie gospodarowania odpadami. Obecnie głównym przejawem funkcjonowania szarej strefy jest porzucanie, zakopywanie odpadów, w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak również pozostawianie odpadów po działalnościach objętych zezwoleniem. Odpady deponowane na nieutwardzonym gruncie, niezabezpieczone przed rozwiewaniem oraz przenikaniem odcieków stanowią realne zagrożenie dla środowiska. Do porzuceń dochodzi zarówno na terenach należących do osób prywatnych, firm jak i terenach należących do jednostek samorządowych. Zgodnie z prawem, w przypadku gdy nieznany jest posiadacz odpadów, domniemanym właścicielem odpadów znajdujących się na nieruchomości jest władający powierzchnią ziemi. Stanowi to problem związany z zagospodarowaniem porzucanych odpadów. Niejednokrotnie, w związku z wysoką ceną zagospodarowania odpadów, magazynowane są one przez wiele lat w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.

Wyżej opisany sposób gospodarowania odpadami powoduje realne zagrożenie pożarowe a co za tym idzie celowe lub przypadkowe podpalenia bądź samozapłon odpadów. Wobec powyższego inspekcja ochrony środowiska ściśle współpracuje organami samorządowymi oraz jednostkami straży pożarnej i policją.

W odpowiedzi na coraz to silniejszą obecność szarej strefy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadzi intensywne działania mające na celu zwalczanie tego nielegalnego procederu. Powyższe działania realizowane są z wykorzystaniem sprzętu technicznego, między innymi dronów, fotopułapek, spektrofotometrów. Ponadto, wdrożenie elektronicznego modułu ewidencji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) umożliwiło inspektorom ochrony środowiska weryfikację zamieszczanych tam informacji, dzięki czemu ujawniono m.in. przypadki poświadczenia nieprawdy w kartach przekazania odpadów i w dokumentach finansowych związanych z gospodarką odpadami. Kontrole wykazały fałszowanie ww. dokumentów, a nawet generowanie fikcyjnych dokumentów przekazania odpadów. Ponadto stwierdzono również fałszowanie decyzji właściwych organów, zezwalających na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Za prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym WIOŚ może nałożyć na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1 000 aż do 1 000 000 zł.

W ramach prowadzonych działań pokontrolnych kierowane są zawiadomienia do policji i prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego między innymi z fałszowaniem dokumentów i poświadczaniem w nich nieprawdy, przekazywaniem odpadów fikcyjnym podmiotom. Sprawcom takiego procederu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Wobec powyższego zalecamy większą ostrożność przy wydzierżawianiu terenów, szczególnie podmiotom gospodarującym odpadami. Należy pamiętać, że w przypadku gdy nie uda się ustalić podmiotu odpowiedzialnego za nielegalne deponowanie odpadów, obowiązek ich usunięcia spoczywa na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich zagospodarowania.

Jeśli zauważysz porzucone odpady lub jesteś świadkiem ich porzucenia bez zbędnej zwłoki poinformuj o tym właściwe miejscowo organy samorządowe, którymi są wójt, burmistrz bądź prezydent miasta oraz inspekcję ochrony środowiska.